تبلیغات
جمال محمد صلوات - فرمولهای ریاضیات!!!!
 
جمال محمد صلوات
السلام علیك یا اباعبدالله الحسین
فرمول های ریاضی
یک ضلع × خودش = مساحت مربع
یک ضلع × 4 = محیط مربع
طول × عرض = مساحت مستطیل
2× (طول + عرض) = محیط مستطیل
2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث
مجموع سه ضلع = محیط مثلث
نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه
مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه
2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی
یک ضلع × 4 = محیط لوزی
ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع
مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع
عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دایره
14/3 × شعاع × شعاع
14/3 × قطر = محیط دایره

                                                               
ادامه پست رادرادامه مطلب دنبال فرمایید...

   
                                                                                             .....  TO BE CONTINUE                                                             
  مساحت کره
چهار ×عدد پی × مجذور شعاع = مساحت کره
حجم کره
  عدد پی × شعاع به توان 3 = حجم کره
14/3 × (نصف قطر کوچک × نصف قطر بزرگ) = مساحت بیضی
یک ضلع × تعداد اضلاع = محیط چند ضلعی منتظم
طول یال × مساحت یک وجه = حجم مکعب
ارتفاع × عرض × طول = حجم مکعب مستطیل
ارتفاع × قاعده = حجم مکعب
ارتفاع هرم × مساحت قاعده هرم = حجم هرم
ارتفاع × مساحت قاعده = حجم استوانه
ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی
سطح دو قاعده + مساحت جانبی = سطح کل استوانه
مجموع مساحت سطوح جانبی  = مساحت جانبی منشور
مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی = مساحت کلی منشور
ارتفاع  × مساحت قاعده = حجم مخروط
تعاریف هندسی                 
شعاع : خطی از مرکز دایره به پیرامون دایره را شعاع می گویند.
(شعاع خطی مستقیم است که مرکز دایره را به نقطه ای از محیط دایره وصل می کند)
شعاع نصف قطر است.
قطر : فاصله مستقیم دو طرف دایره را که از وسط دایره بگذرد را قطر می نامند.
عدد پی : 14/3 = π یکی از معروف ترین ثابت های ریاضی عدد π می باشد.
عدد پی نسبت محیط دایره به قطرش است و تقریبا برابر 14/3 می باشد.
و دقیقتر آن 14159/3
و دقیقتر آن تا 22 رقم اعشاری برابر است با :
                                                                                                     1415926535897932384626/3 = π
عدد پی (π) عددی گنگ است که رقم هایش تا بی نهایت ادامه دارد.
*برای بدست آوردن مساحت و محیط دایره، کره و بیضی از عدد ثابت پی استفاده می شود.
زاویه حاده (زاویه تند) : زاویه کوچکتر از 900  را حاده یا تند گویند.
زاویه قائمه : برابر 900 می باشد.
زاویه منفرجه (زاویه باز) : زاویه بیشتر از 900 را زاویه باز یا منفرجه نامند.
زاویه نیم صفحه : زاویه 1800 را زاویه نیم صفحه گویند. همانند نیم دایره
درجه = واحد اندازه گیری زاویه، درجه است.
حداکثر زاویه (تمام صفحه) 360 درجه است. همانند دایره
نیم ساز : نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند را نیمساز زاویه گویند.
دو خط عمود بر هم : دو خط که زاویه بین آنها راست یا 900 باشد دو خط عمود بر هم هستند.
عمود منصف : عمود منصف خطی است که هم عمود بر پاره خط بوده و هم آن را نصف کرده باشد.
انواع خط :
خط راست :
خط شکسته :
 


خط خمیده :
 
خط باز :
 


خط بسته :
 
پاره خط :
نقطه تقاطع
 


خطوط متقاطع :
 
خط تقارن = اگر شکلی را از وسط تا کنیم طوری که تمامی زوایای آن شکل بر هم منطبق شوند، محل تا شدگی را خط تقارن نامند.
بخش پذیری اعداد
حاصل تقسیم صفر بر هر عددی برابر صفر است.
حاصل تقسیم هر عددی بر صفر تعریف نشده است. یا می توان گفت بی نهایت است.
اعدادی بر 2 قابل تقسیم هستند که یکان آنها زوج باشد.
اعدادی بر 3 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 3 قابل تقسیم باشد.
اعدادی بر 4 قابل تقسیم هستند که دو رقم آخر آنها بر 4 قابل تقسیم باشد.
هر عددی که مضربی از 100 باشد نیز بر 4 قابل تقسیم است. (چون 100 خودش بر 4 قابل تقسیم است.)
اعدادی بر 5 قابل تقسیم هستند که رقم یکان آنها 0 یا 5 باشد.
اعدادی بر 6 قابل تقسیم هستند که بر 2 و 3 قابل تقسیم باشند.
عددی بر 8 قابل تقسیم است که یا مضربی از 1000 باشد و یا 3 رقم آخر آن بر 8 قابل تقسیم باشد.
اعدادی بر 9 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 9 قابل تقسیم باشد.
عددی بر 10 قابل تقسیم است که رقم آخر آن صفر باشد.
عددی بر 11 قابل تقسیم است که اگر ارقام آن عدد را به ترتیب از چپ به راست یکی در میان منها و جمع کنیم، حاصل صفر یا مضربی از 11 باشد.
اعدادی بر 12 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 4 قابل تقسیم باشند.
اعدادی بر 14 قابل تقسیم هستند که بر 7 و 2 قابل تقسیم باشند.
اعدادی بر 15 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 5 قابل تقسیم باشند.
هر تقسیم از چهار قسمت تشکیل شده است :
مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت، باقیمانده.
باقیمانده + مقسوم علیه × خارج قسمت = مقسوم
 
اعداد
اعداد طبیعی :
اعداد صحیح بزرگتر از صفر را اعداد طبیعی گویند.
N = {1, 2, 3, 4, 5,…..}
اعداد صحیح :
مجموعه اعداد مثبت و منفی صحیح را اعداد صحیح نامند.
Z = {…,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3,…}
اعداد اعشاری :  5/71  و 14/3
اعداد اول
اعداد اول : هر عدد طبیعی بزرگتر از 1 که غیر از خودش و 1 مقسوم علیه دیگری نداشته باشد، عدد اول نامیده می شود.
P = {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,……}
اعداد مثبت : کلیه اعداد بزرگتر از صفر اعداد مثبت هستند.   5 و 1
اعداد منفی : کلیه اعداد کوچکتر از صفر اعداد منفی هستند.   -6 , -3
اعداد کسری :  ،  ،  ،
هر عدد به صورت  که در آن a , b اعداد صحیح می باشند و b ≠0 باشد یک کسر نامیده می شود.
اعداد گویا : هر عددی که بتوان به صورت کسر نوشت یک عدد گویا است.
اعداد گویا را با Q نمایش می دهند.
هر عدد صحیح یک عدد گویاست.
عدد گنگ : عددی که قابل تبدیل به نسبت دو عدد درست نباشد، عدد گنگ (اصم) است.
اعداد گنگ را با (Q`) نمایش می دهند.
مجموعه اعداد گویا و گنگ را اعداد حقیقی گویند و با (R) نمایش می دهند.
نصف :                                  ثلث :                                   ربع :                           خمس :
متر
متر = صد سانتیمتر یک متر است.
کیلومتر = 1000 متر یک کیلومتر است.
سانتی متر = 10 میلیمتر یک سانتی متر است.
میلیمتر = یک میلیمتر برابر 1000 میکرون است.
دسی متر = 10 سانتیمتر یک دسی متر است.
دکامتر = 10 متر
هکتو متر = 100 متر
ذرع = 104 سانتیمتر
متر مربع برابر است با مربعی که هر ضلع آن 1 متر باشد.
1 اینچ = 54/2 سانتیمتر
1 فوت = 5/30 سانتی متر
1 یارد = 44/91 سانتی متر
1 مایل = 609/1 کیلومتر
هکتار = 10.000 متر مربع
جریب = 4050 متر  مربع
1 کیلومتر مربع = 100 هکتار
لیتر
واحد اندازه گیری مایعات لیتر است.
لیتر = یک لیتر برابر است با گنجایش مکعبی تو خالی که هر بعد آن 10 سانتیمتر باشد.
یک لیتر آب تقریبا برابر یک کیلوگرم می باشد.
سانتی متر مکعب = حجم مکعبی که هر یک از ابعاد آن 1 سانتی متر باشد، یک سانتی متر مکعب است.
متر مکعب = یک متر مکعب گنجایش مکعبی تو خالی به ابعاد یک متر است.
1000 لیتر برابر یک متر مکعب است.
سی سی = یک سانتیمتر مکعب  برابر یک سی سی است .
یک لیتر = برابر 1000 سی سی است.
اوزان و مقیاس ها
گرم = هزار گرم برابر است با 1 کیلوگرم
کیلوگرم = 1000 گرم
تن = 1000 کیلوگرم
من = 3 کیلوگرم
خروار = 100 من
سیر = 75 گرم
چارک = 750 گرم
قیراط = 9/205 گرم
1 اونس = 35/28 گرم
1 پوند = 592/453 گرم
1 ری = 12 کیلو گرم
1 مثقال = 6875/4 گرم
1 نخود : 1953/0 گرم
1 گندم = 0488/0 گرم
واحدهای شمارش :
انسانها از گذشته تا کنون برای شمارش اشیاء از اصطلاحات زیر استفاده می کنند :
انسان (شتر و درخت خرما) = نفر
کشتی و هواپیما = فروند
پرندگان = عدد
خانه ، مغازه = باب
کتاب = جلد
کاغذ = برگ
دسته های کاغذ و مقوا = بند
پارچه و کالاهای تجاری = عدل
پارچه ندوخته = توپ
فشنگ = تیر
عکس = قطعه
اشیاء قابل شمارش(گردو، فندق و ...) = دانه
شیشه و آینه = جام
اسلحه سنگین (توپ و تانک و ....) = عراده
روزنامه و مجله = نسخه
شمع، لامپ (اشیاء نورانی) = شعله
گل و گیاه = دسته
درخت و الوار = اصله
دسته حیوانات = گله
حیوانات وحشی = قلاده
حیوانات اهلی = رأس
کفش = جفت
تلویزیون، رادیو و ... = دستگاه
فیلم، لاستیک(اشیاء مدور) = حلقه
دکمه، قرقره = جین
قالی، پتو = تخته
پارچه های شال و غیره = طاقه
فنجان = دست
اشیاء رشته مانند (کمربند و .........) = رشته
سرعت نور و صدا
سرعت نور در ثانیه = 300000 کیلومتر
مسافت طی شده نور در سال = سال نوری
برای محاسبه فاصله بین ستارگان و کهکشان ها از مقیاس سال نوری استفاده می شود و میزان آن برابر است با مسافتی که نور در طی یک سال طی می کند.
سرعت صوت (صدا) = 300 متر بر ثانیه
اندازه گیری سرعت حرکت وسایل نقلیه
کیلومتر بر ساعت kmh
مایل بر ساعت milh
نوع مطلب : اطلاعات عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 29 بهمن 1397 01:37 ب.ظ
What's up Dear, are you actually visiting this web site daily, if so after that you will definitely obtain pleasant know-how.
پنجشنبه 1 آذر 1397 06:25 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web page regularly, this web
page is actually pleasant and the visitors are truly sharing pleasant thoughts.
پنجشنبه 24 آبان 1397 08:30 ب.ظ
Stunning quest there. What happened after? Good luck!
سه شنبه 8 آبان 1397 02:07 ب.ظ
http://dsertuynmxda.com/
<a href=http://dsertuynmxda.com/#>cialis 20mg preis cf</a>
<a href="http://dsertuynmxda.com/#">prijs cialis belgie</a>
جمعه 27 مهر 1397 01:00 ق.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is
added I get several emails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service?
Cheers!
چهارشنبه 18 مهر 1397 12:38 ب.ظ
Simply desire to say your article is as surprising.
The clarity in your publish is simply spectacular and that i can think you are a professional
on this subject. Fine with your permission let me to seize your RSS feed to stay updated with drawing close post.
Thanks 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.
سه شنبه 17 مهر 1397 05:07 ب.ظ
It's not my first time to pay a visit this site, i am browsing this site dailly and take fastidious information from here
everyday.
شنبه 14 مهر 1397 04:25 ب.ظ
Admiring the dedication you put into your site and detailed information you provide.
It's great to come across a blog every once in a while that isn't the
same old rehashed material. Wonderful read! I've bookmarked
your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 03:06 ب.ظ
Nice post. I was checking continuously this blog
and I am impressed! Very helpful info particularly the last part :
) I care for such information a lot. I was seeking this certain information for a very
long time. Thank you and best of luck.
سه شنبه 7 آذر 1396 10:19 ب.ظ
This piece of writing offers clear idea in support of the
new visitors of blogging, that genuinely how to do running a
blog.
سه شنبه 23 آبان 1396 07:57 ب.ظ
Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this good
piece of writing.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:11 ب.ظ
Howdy! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My weblog looks weird when browsing from my iphone 4. I'm trying to find
a theme or plugin that might be able to resolve this issue.
If you have any suggestions, please share. Many thanks!
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:26 ب.ظ
I feel this is among the so much significant info for me.
And i'm satisfied reading your article. But should observation on some
general things, The website style is ideal,
the articles is really nice : D. Just right process, cheers
یکشنبه 1 مرداد 1396 04:34 ب.ظ
I'm now not positive the place you're getting your info, but great
topic. I needs to spend a while finding out much more or working out more.
Thank you for excellent info I used to be in search of this info for
my mission.
شنبه 31 تیر 1396 10:13 ق.ظ
Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you're a great author.
I will ensure that I bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage that you continue your great writing, have a nice evening!
یکشنبه 25 تیر 1396 03:12 ق.ظ
It's genuinely very complicated in this busy life to listen news on Television, thus I just use world wide web for that purpose, and
obtain the newest news.
یکشنبه 11 تیر 1396 12:40 ب.ظ
These are really great ideas in concerning blogging. You have touched
some nice things here. Any way keep up wrinting.
چهارشنبه 31 خرداد 1396 04:23 ب.ظ
Hello, Neat post. There's an issue with your website in internet
explorer, might check this? IE still is the marketplace chief and
a good element of other people will miss your
magnificent writing due to this problem.
دوشنبه 22 خرداد 1396 11:08 ق.ظ
You should be a part of a contest for one of the greatest sites on the internet.
I most certainly will recommend this web site!
یکشنبه 21 خرداد 1396 04:34 ب.ظ
It's really a cool and helpful piece of information.
I am glad that you simply shared this helpful information with us.

Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
یکشنبه 21 خرداد 1396 02:03 ق.ظ
Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with almost
all significant infos. I'd like to peer more posts like this
.
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 05:17 ق.ظ
Hey there would you mind letting me know which hosting
company you're working with? I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads
a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
Cheers, I appreciate it!
جمعه 18 فروردین 1396 07:16 ب.ظ
hey there and thank you for your information – I've certainly picked up something new from right
here. I did however expertise several technical points using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could
get it to load correctly. I had been wondering if your hosting
is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very
frequently affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and
marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my
email and can look out for much more of your respective exciting
content. Make sure you update this again very soon.
دوشنبه 14 فروردین 1396 07:39 ب.ظ
Hi would you mind sharing which blog platform
you're working with? I'm looking to start my own blog soon but I'm having a difficult time making a
decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something completely
unique. P.S My apologies for
being off-topic but I had to ask!
یکشنبه 20 مهر 1393 11:04 ق.ظ
سایت کسب درامد سایت پاپ اپ از شما دعوت به عمل میاره در به عضویت ویژه سایت در امده و از مزایا و شرایط خاص رایگان بهرمند شوید .برای پولدار شدن از سایتهای معتبر استفاده کنید.
www.sitepopup.ir
پنجشنبه 17 مهر 1393 11:24 ق.ظ
سلام وب خوب و به روزی داری. امیدوارم همیشه اینجور باشه. آدم یه همچین وبایی رو می بینه از وب خودش ناامید میشه!
می تونی مطالبت رو تو انجمن ما به اشتراک بذاری تا بقیه هم استفاده کنن.
من بهت سر زدم اگه شما هم دوست داشتی به سایت ما سر بزن.
ممنون

www.SasanSMS.ir
کامل ترین آرشیو اس ام اس

www.SasanSMS.ir/Forum
متفاوت‌ترین انجمن سرگرمی و تفریحی فارسی‌زبانان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی