تبلیغات
جمال محمد صلوات - فرمولهای ریاضیات!!!!
 
جمال محمد صلوات
السلام علیك یا اباعبدالله الحسین
فرمول های ریاضی
یک ضلع × خودش = مساحت مربع
یک ضلع × 4 = محیط مربع
طول × عرض = مساحت مستطیل
2× (طول + عرض) = محیط مستطیل
2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث
مجموع سه ضلع = محیط مثلث
نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه
مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه
2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی
یک ضلع × 4 = محیط لوزی
ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع
مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع
عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دایره
14/3 × شعاع × شعاع
14/3 × قطر = محیط دایره

                                                               
ادامه پست رادرادامه مطلب دنبال فرمایید...

   
                                                                                             .....  TO BE CONTINUE                                                             
  مساحت کره
چهار ×عدد پی × مجذور شعاع = مساحت کره
حجم کره
  عدد پی × شعاع به توان 3 = حجم کره
14/3 × (نصف قطر کوچک × نصف قطر بزرگ) = مساحت بیضی
یک ضلع × تعداد اضلاع = محیط چند ضلعی منتظم
طول یال × مساحت یک وجه = حجم مکعب
ارتفاع × عرض × طول = حجم مکعب مستطیل
ارتفاع × قاعده = حجم مکعب
ارتفاع هرم × مساحت قاعده هرم = حجم هرم
ارتفاع × مساحت قاعده = حجم استوانه
ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی
سطح دو قاعده + مساحت جانبی = سطح کل استوانه
مجموع مساحت سطوح جانبی  = مساحت جانبی منشور
مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی = مساحت کلی منشور
ارتفاع  × مساحت قاعده = حجم مخروط
تعاریف هندسی                 
شعاع : خطی از مرکز دایره به پیرامون دایره را شعاع می گویند.
(شعاع خطی مستقیم است که مرکز دایره را به نقطه ای از محیط دایره وصل می کند)
شعاع نصف قطر است.
قطر : فاصله مستقیم دو طرف دایره را که از وسط دایره بگذرد را قطر می نامند.
عدد پی : 14/3 = π یکی از معروف ترین ثابت های ریاضی عدد π می باشد.
عدد پی نسبت محیط دایره به قطرش است و تقریبا برابر 14/3 می باشد.
و دقیقتر آن 14159/3
و دقیقتر آن تا 22 رقم اعشاری برابر است با :
                                                                                                     1415926535897932384626/3 = π
عدد پی (π) عددی گنگ است که رقم هایش تا بی نهایت ادامه دارد.
*برای بدست آوردن مساحت و محیط دایره، کره و بیضی از عدد ثابت پی استفاده می شود.
زاویه حاده (زاویه تند) : زاویه کوچکتر از 900  را حاده یا تند گویند.
زاویه قائمه : برابر 900 می باشد.
زاویه منفرجه (زاویه باز) : زاویه بیشتر از 900 را زاویه باز یا منفرجه نامند.
زاویه نیم صفحه : زاویه 1800 را زاویه نیم صفحه گویند. همانند نیم دایره
درجه = واحد اندازه گیری زاویه، درجه است.
حداکثر زاویه (تمام صفحه) 360 درجه است. همانند دایره
نیم ساز : نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند را نیمساز زاویه گویند.
دو خط عمود بر هم : دو خط که زاویه بین آنها راست یا 900 باشد دو خط عمود بر هم هستند.
عمود منصف : عمود منصف خطی است که هم عمود بر پاره خط بوده و هم آن را نصف کرده باشد.
انواع خط :
خط راست :
خط شکسته :
 


خط خمیده :
 
خط باز :
 


خط بسته :
 
پاره خط :
نقطه تقاطع
 


خطوط متقاطع :
 
خط تقارن = اگر شکلی را از وسط تا کنیم طوری که تمامی زوایای آن شکل بر هم منطبق شوند، محل تا شدگی را خط تقارن نامند.
بخش پذیری اعداد
حاصل تقسیم صفر بر هر عددی برابر صفر است.
حاصل تقسیم هر عددی بر صفر تعریف نشده است. یا می توان گفت بی نهایت است.
اعدادی بر 2 قابل تقسیم هستند که یکان آنها زوج باشد.
اعدادی بر 3 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 3 قابل تقسیم باشد.
اعدادی بر 4 قابل تقسیم هستند که دو رقم آخر آنها بر 4 قابل تقسیم باشد.
هر عددی که مضربی از 100 باشد نیز بر 4 قابل تقسیم است. (چون 100 خودش بر 4 قابل تقسیم است.)
اعدادی بر 5 قابل تقسیم هستند که رقم یکان آنها 0 یا 5 باشد.
اعدادی بر 6 قابل تقسیم هستند که بر 2 و 3 قابل تقسیم باشند.
عددی بر 8 قابل تقسیم است که یا مضربی از 1000 باشد و یا 3 رقم آخر آن بر 8 قابل تقسیم باشد.
اعدادی بر 9 قابل تقسیم هستند که مجموعشان بر 9 قابل تقسیم باشد.
عددی بر 10 قابل تقسیم است که رقم آخر آن صفر باشد.
عددی بر 11 قابل تقسیم است که اگر ارقام آن عدد را به ترتیب از چپ به راست یکی در میان منها و جمع کنیم، حاصل صفر یا مضربی از 11 باشد.
اعدادی بر 12 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 4 قابل تقسیم باشند.
اعدادی بر 14 قابل تقسیم هستند که بر 7 و 2 قابل تقسیم باشند.
اعدادی بر 15 قابل تقسیم هستند که بر 3 و 5 قابل تقسیم باشند.
هر تقسیم از چهار قسمت تشکیل شده است :
مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت، باقیمانده.
باقیمانده + مقسوم علیه × خارج قسمت = مقسوم
 
اعداد
اعداد طبیعی :
اعداد صحیح بزرگتر از صفر را اعداد طبیعی گویند.
N = {1, 2, 3, 4, 5,…..}
اعداد صحیح :
مجموعه اعداد مثبت و منفی صحیح را اعداد صحیح نامند.
Z = {…,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3,…}
اعداد اعشاری :  5/71  و 14/3
اعداد اول
اعداد اول : هر عدد طبیعی بزرگتر از 1 که غیر از خودش و 1 مقسوم علیه دیگری نداشته باشد، عدد اول نامیده می شود.
P = {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,……}
اعداد مثبت : کلیه اعداد بزرگتر از صفر اعداد مثبت هستند.   5 و 1
اعداد منفی : کلیه اعداد کوچکتر از صفر اعداد منفی هستند.   -6 , -3
اعداد کسری :  ،  ،  ،
هر عدد به صورت  که در آن a , b اعداد صحیح می باشند و b ≠0 باشد یک کسر نامیده می شود.
اعداد گویا : هر عددی که بتوان به صورت کسر نوشت یک عدد گویا است.
اعداد گویا را با Q نمایش می دهند.
هر عدد صحیح یک عدد گویاست.
عدد گنگ : عددی که قابل تبدیل به نسبت دو عدد درست نباشد، عدد گنگ (اصم) است.
اعداد گنگ را با (Q`) نمایش می دهند.
مجموعه اعداد گویا و گنگ را اعداد حقیقی گویند و با (R) نمایش می دهند.
نصف :                                  ثلث :                                   ربع :                           خمس :
متر
متر = صد سانتیمتر یک متر است.
کیلومتر = 1000 متر یک کیلومتر است.
سانتی متر = 10 میلیمتر یک سانتی متر است.
میلیمتر = یک میلیمتر برابر 1000 میکرون است.
دسی متر = 10 سانتیمتر یک دسی متر است.
دکامتر = 10 متر
هکتو متر = 100 متر
ذرع = 104 سانتیمتر
متر مربع برابر است با مربعی که هر ضلع آن 1 متر باشد.
1 اینچ = 54/2 سانتیمتر
1 فوت = 5/30 سانتی متر
1 یارد = 44/91 سانتی متر
1 مایل = 609/1 کیلومتر
هکتار = 10.000 متر مربع
جریب = 4050 متر  مربع
1 کیلومتر مربع = 100 هکتار
لیتر
واحد اندازه گیری مایعات لیتر است.
لیتر = یک لیتر برابر است با گنجایش مکعبی تو خالی که هر بعد آن 10 سانتیمتر باشد.
یک لیتر آب تقریبا برابر یک کیلوگرم می باشد.
سانتی متر مکعب = حجم مکعبی که هر یک از ابعاد آن 1 سانتی متر باشد، یک سانتی متر مکعب است.
متر مکعب = یک متر مکعب گنجایش مکعبی تو خالی به ابعاد یک متر است.
1000 لیتر برابر یک متر مکعب است.
سی سی = یک سانتیمتر مکعب  برابر یک سی سی است .
یک لیتر = برابر 1000 سی سی است.
اوزان و مقیاس ها
گرم = هزار گرم برابر است با 1 کیلوگرم
کیلوگرم = 1000 گرم
تن = 1000 کیلوگرم
من = 3 کیلوگرم
خروار = 100 من
سیر = 75 گرم
چارک = 750 گرم
قیراط = 9/205 گرم
1 اونس = 35/28 گرم
1 پوند = 592/453 گرم
1 ری = 12 کیلو گرم
1 مثقال = 6875/4 گرم
1 نخود : 1953/0 گرم
1 گندم = 0488/0 گرم
واحدهای شمارش :
انسانها از گذشته تا کنون برای شمارش اشیاء از اصطلاحات زیر استفاده می کنند :
انسان (شتر و درخت خرما) = نفر
کشتی و هواپیما = فروند
پرندگان = عدد
خانه ، مغازه = باب
کتاب = جلد
کاغذ = برگ
دسته های کاغذ و مقوا = بند
پارچه و کالاهای تجاری = عدل
پارچه ندوخته = توپ
فشنگ = تیر
عکس = قطعه
اشیاء قابل شمارش(گردو، فندق و ...) = دانه
شیشه و آینه = جام
اسلحه سنگین (توپ و تانک و ....) = عراده
روزنامه و مجله = نسخه
شمع، لامپ (اشیاء نورانی) = شعله
گل و گیاه = دسته
درخت و الوار = اصله
دسته حیوانات = گله
حیوانات وحشی = قلاده
حیوانات اهلی = رأس
کفش = جفت
تلویزیون، رادیو و ... = دستگاه
فیلم، لاستیک(اشیاء مدور) = حلقه
دکمه، قرقره = جین
قالی، پتو = تخته
پارچه های شال و غیره = طاقه
فنجان = دست
اشیاء رشته مانند (کمربند و .........) = رشته
سرعت نور و صدا
سرعت نور در ثانیه = 300000 کیلومتر
مسافت طی شده نور در سال = سال نوری
برای محاسبه فاصله بین ستارگان و کهکشان ها از مقیاس سال نوری استفاده می شود و میزان آن برابر است با مسافتی که نور در طی یک سال طی می کند.
سرعت صوت (صدا) = 300 متر بر ثانیه
اندازه گیری سرعت حرکت وسایل نقلیه
کیلومتر بر ساعت kmh
مایل بر ساعت milh
نوع مطلب : اطلاعات عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 31 تیر 1398 04:19 ب.ظ
I read this article completely about the resemblance of most up-to-date
and preceding technologies, it's amazing article. natalielise plenty of fish
یکشنبه 30 تیر 1398 12:48 ق.ظ
Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
shout out and say I genuinely enjoy reading through your posts.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
Thanks a lot!
پنجشنبه 27 تیر 1398 04:46 ق.ظ
Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating
it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some ideas for your blog
you might be interested in hearing. Either way, great website
and I look forward to seeing it improve over time.
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:37 ق.ظ
Hello to every one, it's truly a good for me to pay a
quick visit this site, it includes valuable Information.
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:08 ب.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Many thanks
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:41 ب.ظ
Hello to all, because I am genuinely eager of reading this blog's
post to be updated regularly. It consists of fastidious information.
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:38 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% positive.

Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you
جمعه 17 خرداد 1398 05:16 ق.ظ
Appreciate this post. Will try it out.
پنجشنبه 9 خرداد 1398 05:34 ق.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It if truth
be told used to be a leisure account it. Look complicated
to more added agreeable from you! By the way, how can we be in contact?
سه شنبه 7 خرداد 1398 09:18 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a author for your site.
You have some really great posts and I believe I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd
absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
Please blast me an email if interested. Thank you!
جمعه 27 اردیبهشت 1398 09:27 ق.ظ
I am not sure where you are getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning much moire or understandinhg more.
Thhanks for wonderful info I waas looking for this
information foor my mission.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 12:10 ب.ظ
Good post. I absolutely appreciate this website. Stick with it!
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 02:44 ق.ظ
I pay a quick visit each day some web sites and information sites to read articles or reviews, except this webpage offers
quality based posts.
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:21 ق.ظ
Hello, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment to support you.
چهارشنبه 21 فروردین 1398 01:06 ق.ظ
I really love your site.. Very nice colors & theme.
Did you create this site yourself? Please reply back as
I'm looking to create my own personal site and want to learn where you got this from
or just what the theme is called. Thanks!
دوشنبه 19 فروردین 1398 06:14 ق.ظ
This is a topic that's close to my heart... Many thanks! Exactly
where are your contact details though?
یکشنبه 18 فروردین 1398 12:07 ب.ظ
ブランドコピー代引き時計/財布-スーパーコピーブランド代引き専門店
یکشنبه 18 فروردین 1398 08:17 ق.ظ
Keep this going please, great job!
چهارشنبه 14 فروردین 1398 07:06 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you
could be giving us something enlightening to read?
سه شنبه 13 فروردین 1398 11:07 ق.ظ
Ahaa, its nice discussion concerning this article at this place at this webpage, I have read all that, so
at this time me also commenting at this place.
شنبه 10 فروردین 1398 07:57 ق.ظ
Generally I don't read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do it!
Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great article.
دوشنبه 29 بهمن 1397 01:37 ب.ظ
What's up Dear, are you actually visiting this web site daily, if so after that you will definitely obtain pleasant know-how.
پنجشنبه 1 آذر 1397 06:25 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web page regularly, this web
page is actually pleasant and the visitors are truly sharing pleasant thoughts.
پنجشنبه 24 آبان 1397 08:30 ب.ظ
Stunning quest there. What happened after? Good luck!
سه شنبه 8 آبان 1397 02:07 ب.ظ
http://dsertuynmxda.com/
<a href=http://dsertuynmxda.com/#>cialis 20mg preis cf</a>
<a href="http://dsertuynmxda.com/#">prijs cialis belgie</a>
جمعه 27 مهر 1397 01:00 ق.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is
added I get several emails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service?
Cheers!
چهارشنبه 18 مهر 1397 12:38 ب.ظ
Simply desire to say your article is as surprising.
The clarity in your publish is simply spectacular and that i can think you are a professional
on this subject. Fine with your permission let me to seize your RSS feed to stay updated with drawing close post.
Thanks 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.
سه شنبه 17 مهر 1397 05:07 ب.ظ
It's not my first time to pay a visit this site, i am browsing this site dailly and take fastidious information from here
everyday.
شنبه 14 مهر 1397 04:25 ب.ظ
Admiring the dedication you put into your site and detailed information you provide.
It's great to come across a blog every once in a while that isn't the
same old rehashed material. Wonderful read! I've bookmarked
your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 03:06 ب.ظ
Nice post. I was checking continuously this blog
and I am impressed! Very helpful info particularly the last part :
) I care for such information a lot. I was seeking this certain information for a very
long time. Thank you and best of luck.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی